Taisyklės

Internetinės svetainės Namai.lt naudojimosi taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

 1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „TIPRO GROUP“, įmonės kodas: 111766332, PVM kodas - LT117663314, buveinės adresas: V. Kudirkos g. 6, Vilnius (toliau – Namai.lt) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi internetine svetaine www.namai.lt (toliau – Internetinė svetainė).

 2. Naudojantis Internetine svetaine, Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su šiuo dokumentu ir jo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), ir įsipareigoja jų laikytis. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Internetine svetaine.

 3. Naudojantis Internetine svetaine Klientams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti skelbimus (toliau – Skelbimas) šiose taisyklėse

 4. Internetinėje svetainėje yra mokamų paslaugų (toliau – Mokamos paslaugos), kurių sąlygos ir įkainiai yra pateikti paslaugų užsakymo metu bei paslaugos, kurios apima bendrą Internetinės funkcionalumą (toliau – Paslaugos)

 5. Namai.lt suteikia Klientams prieigą prie Internetinės svetainės, kurioje Klientai turi galimybę talpinti su nekilnojamuoju turtu susijusius skelbimus (toliau – Skelbimai), ieškoti Skelbimų, naudotis kitomis Internetinės svetainės paslaugomis.

 6. Visa informacija tarp Namai.lt ir Kliento siunčiami elektroniniais laiškais, nebent dėl to Namai.lt ir Klientas (toliau – Šalys) sutaria atskirai.

 7. Šalys sutaria, jog visa Internetinėje svetainėje paskelbta informacija yra laikoma kaip intelektinė nuosavybė priklausanti Namai.lt arba Namai.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

 8. Klientui yra draudžiama naudotis Internetine svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:

  1. Pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (arba) laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (pvz. autorių, prekės ženklą ir kt.);

  2. Pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (arba) laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pašiepiantis ar pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, privatumą, garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas asmens teises;

  3. Pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (arba) laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuris keltų grėsmę Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);

  4. Pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (arba) laikymą Internetinėje svetainėje turinio, kuris pažeistų galiojančios LR teisės aktus.

 9. Naudodamasis Internetine svetaine, įskaitant visas paslaugas ir informaciją, kurią Klientas patalpina Internetinėje svetainėje, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis:

  1. Teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos;

  2. Bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.

 1. Bendrieji reikalavimai Skelbimų turiniui

  1. Klientas, norėdamas patalpinti Skelbimą Internetinėje svetainėje, privalo pateikti šiuos būtinuosius duomenis: vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, slaptažodį. Jeigu Klientas nepateikia būtinųjų duomenų, Internetinė svetainė nesudarys sąlygų jam užsiregistruoti ir talpinti Skelbimus.

  2. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje atitinkamos Internetinės svetainės kategorijoje (pvz., Skelbimas apie parduodamą objektą negali būti talpinamas nuomos kategorijoje ir pan.). Viename Skelbime leidžiama paskelbti tik apie 1 (vieno) objekto pardavimą arba nuomą.

  3. Klientams draudžiama Skelbime pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Pateikdamas duomenis Skelbime, Klientas patvirtina ir garantuoja, jog pateikta informacija yra tikra ir tiksli.

  4. Klientas garantuoja, jog Skelbime patalpintas objektas priklauso jam arba turi teisiškai galiojantį trečios šalies sutikimą viešinti informaciją.

  5. Patalpindamas fotografijas Skelbime, Klientas patvirtina, kad jis turi visas teises naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.

  6. Patalpindamas Skelbimą, Klientas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygomis.

  7. Talpindamas Skelbimą, Klientas privalo laikytis Internetinėje svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių.

  8. Namai.lt turi teisę atmesti Skelbimus arba be įspėjimo juos ištrinti iš Internetinės svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti Skelbime esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas.

  9. Viename Skelbime leidžiama paskelbti (atvaizduoti ir aprašyti) tik apie vieno objekto sandorį (pvz. pardavimą, nuomą, pirkimą, keitimą, suteikiamą paslaugą ir pan., priklausomai nuo atitinkamos Internetinės svetainės rubrikos ir joje leidžiamų atlikti veiksmų).

 1. Mokamos paslaugos

  1. Mokamos paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra nurodyta Internetinėje svetainėje, o jų kaina – kiekvienos konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo puslapyje.

  2. Klientas supranta ir sutinka, jog Mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka Namai.lt už Mokamas paslaugas Interneto svetainėje nurodyta tvarka. Namai.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas paslaugas dydį ir mokėjimo tvarką neįspėjus Kliento.

  3. Namai.lt turi teisę profilaktinių ar gedimų šalinimo darbų metu apriboti ar nutraukti paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Namai.lt gali, tačiau neprivalo, Kliento prašymu, pratęsti Mokamų paslaugų teikimą tam laikotarpiui, kuriam buvo sutrikęs Mokamų paslaugų teikimas arba neatlygintai suteikti Mokamas paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

 1. Asmens duomenų apsauga

  1. Klientas Internetinėje svetainėje pagal poreikį patalpindamas savo asmeninę informaciją ir sutikdamas su šiomis Taisyklėmis patvirtinta, kad jis pateikia savo asmens duomenis talpinimui Internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Internetinės svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos. Klientas sutinka ir proažįsta, kad pateikia savo duomenis Internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti, taip pat, kad atitinkamus duomenis būtų galima perduoti tretiesiems asmenims (pvz., draudimo bendrovėms).

  2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo atitinkamos Internetinės svetainės sistemoje tikslu.

  3. Klientas patvirtina, kad jo atitinkamoje Internetinėje svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius ar pasenusius savo asmens duomenis.

  4. Klientas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Kliento kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką;

  5. Namai.lt įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus LR teisės aktuose bei šiose Taisyklėse. Namai.lt turi teisę perduoti asmens duomenis subjektams, administruojantiems įsiskolinimus.

  6. Klientas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Namai.lt teisę siųsti Klientui Namai.lt įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai tuo būdu, koks nurodytas gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.

 1. Atsakomybės apribojimas

  1.  Namai.lt tik teikia technines priemones informacijos patalpinimui Internetinėje svetainėje ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas. Klientas sutinka, kad Namai.lt nėra ir nebus atsakingas už Internetinės svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

  2. Namai.lt neatsakingas už objektų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Internetine svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.

  3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Internetinė svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Namai.lt pusės dėl to, jog Internetinė svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Namai.lt nėra ir nebus atsakingas už Internetinės svetainėse esančios informacijos neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis

  4. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Namai.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Internetine svetaine ir (ar) Paslaugomis.

  5. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Namai.lt nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinimas.

  6. Kliento naršyklėje gali būti naudojami reklamos tinklų slapukai siekiant rodyti tikslingą reklamą, dėl kurių Klientas neprieštarauja ir sutinka lankydamasis Internetinėje svetainėje.

 2. Taisyklių pažeidimo pasekmės. Naudojimosi Internetine svetaine nutraukimas

  1. Klientas talpindamas Skelbimą ar kitą informaciją privalo laikytis Internetinėje svetainėje nurodytų instrukcijų ir šių Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Namai.lt turi teisę Skelbimus ar informaciją, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą, pašalinti.

  2. Be atskiro įspėjimo Namai.lt gali atlikti nedidelius skelbimo redagavimo veiksmus, jei įrašas skelbime skiriasi nuo vaizdo, matomo fotografijose (pvz. gali būti keičiami veiksmai į(iš) parduoda, nuomoja ir pan.).

  3. Namai.lt pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Kliento priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi Internetinės svetainės paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus. Klientas supranta ir sutinka, kad, nutraukus Kliento priėjimą prie Internetinės svetainės ar naudojimąsi atitinkamomis paslaugomis, Namai.lt savo nuožiūra sprendžia, kaip pašalinti informaciją, susijusią su Klientu.

 3. Taisyklių keitimas

  1. Siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį Internetinės svetainės naudojimusi, Namai.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

  2. Namai.lt pakeitimus paskelbia Interneto svetainėje, Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje.

  3. Naudodamasis Paslaugomis ar Internetine svetaine po to, kai įsigalioja Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, jog jis yra susipažinęs su pakeitimais ir patvirtina naują Taisyklių tvarką.

 4. Baigiamosios nuostatos

  1. Taisyklėmis yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  2. Visi Šalių nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų keliu, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Namai.lt buveinės vietą.

  3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Šalių laiką.

Prisijunkite prie namai.lt

Dar neužsiregistravote? Registruokitės ir sekite objektų kainas, gaukite pranešimus apie naujus skelbimus bei dar daugiau.Pamiršau slaptažodį